Typ konta
Moja szkoła to:
Oświadczenia
Należę do mniejszości narodowej lub etnicznej, jestem migrantem lub osobą obcego pochodzenia
Tak Nie Nie chcę podawać tej informacji
Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
Tak Nie
Jestem osobą z niepełnosprawnościami
Tak Nie Nie chcę podawać tej informacji
Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione powyżej)
Tak Nie Nie chcę podawać tej informacji