Typ konta
Jeżeli pracujesz w szkole, wybierz placówkę, w której jesteś zatrudniony:
Jako nauczyciel wybierz maksymalnie trzy szkoły, w których uczysz oraz podaj wymiar czasu pracy i stawkę zaszeregowania:
Oświadczenia
Zapoznałem się z oświadczeniem uczestnika projektu i w pełni je akceptuję
Tak
Należę do mniejszości narodowej lub etnicznej, jestem migrantem lub osobą obcego pochodzenia
Tak Nie
Jestem osobą bezdomną lub dotkniętą wykluczeniem z dostępu do mieszkań
Tak Nie
Jestem osobą z niepełnosprawnościami
Tak Nie
Jestem osobą w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (inne niż wymienione powyżej)
Tak Nie